ZŠ Ostrava-Hrabůvka

Školní poradenské pracoviště

Od září 2007 je v naší škole zřízeno Školní poradenské pracoviště,které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky.Pomáhá řešit vzniklé problémy vzdělávací i sociální.

Členové školního preventivního týmu

Novotný
Mgr. Robert Novotný
novotny@zsmitusova16.cz
- školní metodik prevence
- konzultační hodiny: 1. čtvrtek v měsíci 13:30 - 14 h + po domluvě
- poskytuje žákům,jejich zákonným zástupcům a učitelům informace z oblasti prevence sociálně - patologických jevů
- nabízí zájemcům odborné a metodické materiály
- navrhuje opatření k odhalování rizik spojených s výskytem šikany,agresivity a závislostí
- zajišťuje a organizuje besedy s preventivní tématikou
- mapuje projevy sociálně - patologického chování mezi žáky a navrhuje jejich řešení
- sleduje absence žáků, v případě nesrovnalostí spolupracuje s rodiči a s ošetřujícím lékařem
- spolupracuje s Odborem sociální péče Úmob- Ostrava - Jih

Al Seify
Mgr. Alžběta Al Seify
psycholog@zsmitusova16.cz
- školní psycholog
Od ledna 2017 na naší škole opět působí školní psycholožka Mgr. Alžběta Al Seify. Přečtěte si, jaké služby může v rámci školního poradenského pracoviště nabídnout pro žáky a jejich rodiče.
Činnost školního psychologa
Generální souhlas s činností psychologa
Individuální souhlas s činností psychologa

Sikorová
Mgr. Marie Sikorová
marie.sikorova@zsmitusova8.cz
- zástupkyně ředitele
Celtová

Mgr. Dagmar Celtová
celtova@zsmitusova16.cz
- výchovný poradce- koordinuje práci s žáky se speciálními poruchami učení a chování
- ve spolupráci s PPP zajišťuje speciální pedagogickou péči integrovaných žáků
- vede databázi žáků s výukovými obtížemi a poruchami chování
- podává žákům a jejich zákonným zástupců informace z oblasti volby povolání
- zajišťuje exkurze do IPS
- zpracovává přihlášky ke studiu na SŠ
Zdráhalová

Mgr. Zuzana Zdráhalová
- speciální pedagog


- vede speciální pedagogickou péči


Kyberšikana Kyberšikana Kyberšikana Kyberšikana Kyberšikana Kyberšikana
Kyberšikana
Členové školního preventivního týmu